ชื่อ - นามสกุล :นางกรรณิการ์ ฟองผล
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ศึกษานิเทศก์
ที่อยู่ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
Telephone :0813668332
Email :
กลุ่ม / แผนก : ศึกษานิเทศก์
หน้าที่ในกลุ่ม : ศึกษานิเทศก์