ชื่อ - นามสกุล :นายกฤติ คุ้มปรีดี
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :งานธุการ
ที่อยู่ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
Telephone :0895236223
Email :
กลุ่ม / แผนก : เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าพนักงานธุรการ